Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • Sforzando Music: Peter Picqueur EZ, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn ingeval een online aankoop via de webshop van Sforzando Music.
 • Artikel: een artikel uit deze algemene voorwaarden, tenzij anders is aangegeven.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepinsrecht.
 • Klant: elke klant of afnemer van Sforzando Music, waarbij klanten zowel consument als ondernemer kunnen zijn. Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Een ondernemer is een natuurlijke- of rechtspersoon dan wel een personenvennootschap, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Dag: kalenderdag
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die werkt voor Sforzando Music en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/ of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Sforzando Music en een klant.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sforzando Music en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten., digitale inhoud en/of diensten door Sforzando Music worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Sforzando Music.
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 • Formulier herroeping: Het in deze voorwaarden opgenomen formulier herroeping. Dit formulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Sforzando Music en de klant gelijktijdig (in dezelfde ruimte) hoeven te zijn samengekomen.
 • Waardebon(nen): Niet voor geld inwisselbare tegoed- en/of kortingsbon(nen en/of -codes met een bepaalde waarde, waar de klant uitsluitend aankopen mee kan doen bij Sforzando Music.

Artikel 2: Identiteit Sforzando Music

Bezoekadres:
Wezepoelstraat 38
9240 Zele (België)

Maatschappelijke zetel:
Coppelaan 9
9111 Belsele / Sint-Niklaas

Bereikbaarheid:
maandag: enkel op afspraak
dinsdag: 9u30-19u30
woensdag: 9u30-18u
donderdag: 9u30-18u
vrijdag: enkel op afspraak
zaterdag: 9u30-16u
en/of op afspraak
Tenzij anders vermeld

Telefoonnummer: +32 495 23 83 60

e-mailadres: info@sfmusic.be

Internet: www.sfmusic.be

BTW- en ondernemingsnummer: BE0869 666 861

Artikel 3: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sforzando Music en op elke rechtsbetrekking c.q. tot stand gekomen overeenkomst tussen Sforzando Music en een klant.
 • De algemene voorwaarden van de klant gelden niet, behoudens indien en voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Sforzando Music zijn geaccepteerd.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk is het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Sforzando Music worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Het aanbod

 • Alle door Sforzando Music uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Een aanbod van Sforzando Music bevat zoveel mogelijk de gegevens van Sforzando Music, een omschrijving van de aangeboden producten, de aankoopprijs, de levertermijn, eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten, klachtenprocedure en of levering al dan niet in gedeelten plaats vindt.
 • Levertermijnen in aanbiedingen offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sforzando Music nIet.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen door de klant.

Artikel 5: De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van volledige aanvaarding door de klant van het aanbod van Sforzando Music en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sforzando Music onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sforzando Music is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sforzando Music passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en spant Sforzando Music zich zoveel mogelijk in voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch betaalt, zal Sforzando Music daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Sforzando Music is gerechtigd om zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te (doen) stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Sforzando Music op grond van dit onderzoek redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Sforzando Music gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bepalingen herroepingsrecht

Artikel 7: De prijs

 • De in een aanbod of overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere verhogingen van overheidswege.
 • In afwijking van het vorige lid kan Sforzando Music producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en/of waar Sforzando Music geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De mogelijkheid prijscorrecties en/of het feit dat vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod uitdrukkelijk vermeld.
 • De totale prijs is de betaalprijs inclusief BTW en exclusief eventuele verpakkings-, verzend- en transportkosten. Verpakkings-, verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • De verzendkosten zijn te zien onder “verzendkosten”, welke te vinden zijn op de website van Sforzando Music (www.sfmusic.be). Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant. Sforzando Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de hiervoor genoemde voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Artikel 8: Nakoming overeenkomst en garantie

Bepalingen nakoming overeenkomst & garantie

Artikel 8: Levering en uitvoering

 • Sforzando Music zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten of diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres van Sforzando Music (winkelverkoop) danwel het adres dat de klant aan Sforzando Music kenbaar heeft gemaakt (verkoop op bestelling).
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld, zal Sforzando Music geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.
  Indien de bezorging van een product of dienst vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarbij Sforzando Music (voor zover van toepassing) zal aangeven of de klant in dat geval het recht heeft om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en/of recht heeft op eventuele schadevergoeding.
 • Geleverde producten of diensten worden als overgedragen beschouwd, ook wanneer de koper verzuimd heeft ze aan te (laten) nemen.
 • De geleverde producten of diensten dienen direct na aflevering door de klant of zijn vertegenwoordiger te worden onderzocht op transport- en/of verpakkingsschade. Vast te stellen transport- en/of verpakkingsschade dient de klant, bij het aannemen van de goederen, schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming c.q. pakketdienst.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen tot het moment van bezorging bij de klant, berust bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de klant de overeenkomst vóór levering annuleert, is Sforzando Music gerechtigd een schadevergoeding van 25% van de aankoopsom in rekening te brengen dan wel een hoger percentage, indien Sforzando Music aannemelijk maakt dat de schade hoger is.

Artikel 9: Betaling

 • De klant moet het product of dienst bij of voor aflevering aan Sforzando Music betalen.
 • De facturen van Sforzando Music dienen, voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen, onmiddellijk en zonder korting, aftrek en/of verrekening worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestelling met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling.
 • Bij verkoop van uit de collectie lopende en unieke producten, waarvan er nog maar één of een beperkt aantal op voorraad zijn, komt ingeval van meerdere bestellingen steeds uitsluitend met de eerst betalende klant een koopovereenkomst met Sforzando Music tot stand.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • Sforzando Music behoudt zich het recht voor om cheques, vreemde valuta (=geen €) en andere niet-contante betaal- en/of ruilmiddelen, waaronder begrepen bitcoins, te weigeren of hieraan nadere voorwaarden te verbinden. Betalingen in vreemde valuta’s worden volgens de bankrekening door Sforzando Music bijgeschreven. De bankkosten alsmede creditcardkosten en eventuele voor Sforzando Music negatieve valuta- en/of koersschommelingen van betaal- en/of ruilmiddelen zijn voor rekening en risico van de klant.
 • De klant is gehouden om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Sforzando Music te melden.
 • Indien de klant niet tijdig en/of volledig aan zijn (betalings)verplichting(en) voldoet, is deze, nadat de klant door Sforzando Music deugdelijk in gebreke is gesteld, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sforzando Music gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Sforzando Music recht op de maximaal toegestane vergoeding zoals bepaald in de wet betreffende de minnelijke invordering van schuld.
 • Een klant kan ook met waardebon(nen) betalen die door Sforzando Music zijn uitgegeven, tenzij dat voor een product of dienst is uitgesloten. Deze waardebon(nen) kunnen fysiek en digitaal bij Sforzando Music worden aangekocht. Elke waardebon uitgegeven door Sforzando Music is maximaal één jaar geldig na datum van aankoop, tenzij op de waardebon anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • Waardebon(nen) of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Indien het totaalbedrag van de aankoop van een product of dienst hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één of meer van de overige door Sforzando Music geaccepteerde betaalmiddelen.
 • Het is niet toegestaan waardebon(nen) of de verwerking daarvan te wijzigen, verveelvoudigen, vervalsen, ondermijn of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Bij twijfel omtrent de authenticiteit van de waardebon(nen) behoudt Sforzando Music zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de waardebon(nen) te weigeren.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • Alle door Sforzando Music geleverde goederen blijven eigendom van Sforzando Music totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit hoofde van de tussen Sforzando Music en de klant gesloten overeenkomst(en) is nagekomen:
  • De tegenprestatie, waaronder het betalen van de verkoopprijs, met betrekking tot door Sforzando Music geleverde en/of te leveren producten of diensten.
  • Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de klant van voormelde overeenkomsten(en).
 • Indien en voor zover Sforzando Music zich op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen, kan zij de betreffende goederen op elk gewenst moment bij de klant terugvorderen.
 • De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Sforzando Music vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 • Indien Sforzando Music kosten bij de klant in rekening mag brengen voor een reparatie, mag Sforzando Music het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten volledig door de klant zijn voldaan.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 • Sforzando Music is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
  • De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Sforzando Music ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen
  • De klant verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van Sforzando Music onvoldoende is.
 • Voorts is Sforzando Music bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst door Sforzando Music rechtsgeldig wordt ontbonden, doch de klant de door Sforzando Music geleverde goederen reeds heeft gebruikt, dan heeft de klant geen recht op restitutie van het volledige aankoopbedrag, doch slechts een gedeelte, rekening houdend met voormeld gebruik en slijtage.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sforzando Music op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sforzando Music de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken op grond van de wet en uit hoofde van de overeenkomst met de klant.
 • Indien Sforzando Music de overeenkomst op grond van de voorgaande bepalingen ontbindt, is Sforzando Music jegens de klant of derden niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 • Sforzando Music behoudt steeds het recht gemaakte kosten en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • Indien door Sforzando Music geleverde producten of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Sforzando Music jegens de klant beperkt tot hetgeen in artikel 8 (nakoming overeenkomst & garantie) is geregeld.
 • Sforzando Music is alleen aansprakelijk voor directe schade. Sforzando Music is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, doordat Sforzando Music is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de geleverde producten en/of diensten door of namens de klant. Sforzando Music is ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of bedrijfsstagnatie.
 • Indien Sforzando Music aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is daarenboven ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de verzekering van Sforzando Music in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 • Sforzando Music is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sforzando Music geen of slechts beperkte invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sforzando Music niet in staat is haar verplichtingen na te komen en/of waardoor de klant schade lijdt, zoals bijvoorbeeld: stakingen, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, het gehackt worden van de website van Sforzando Music en elke andere omstandigheid, waardoor de normale gang van zaken in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Sforzando Music in redelijkheid niet kan worden gevergd. Sforzando Music heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert en/of waardoor de klant schade lijdt, intreedt nadat Sforzando Music haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 • Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Sforzando Music zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en overige wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de geleverde goederen en/of diensten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De in het kader van de overeenkomst eventueel door sforzando Music tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Sforzando Music, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Voormelde zaken zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.

Artikel 14: Klachtenregeling

 • Klacht indienen:
  U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een interpretatie van de klacht door een van onze medewerkers. naast de melding per brief of per e-mail is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website uw klacht achter te laten. U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Uw klacht wordt in behandeling genomen:
  De klacht wordt door de klantenservice in behandeling genomen. Deze zal met u contact opnemen voor uw persoonlijke toelichting en eventueel contact op nemen met derde partijen die invloed hebben gehad op de geleverde product(en) en/of dienst(en).
 • Conclusie:
  Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een conclusie gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties of compensaties Sforzando Music gaat ondernemen.

Artikel 15: Zakelijke klant

Met zakelijke klant wordt bedoeld de klant die handelt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 4 (klant).
De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op een zakelijk klant: [n.v.t.]

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elk aanbod van Sforzando Music en elke overeenkomst tussen Sforzando Music en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de klant in het buitenland is gevestigd.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten [“opt out”].

Artikel 17: Geschillen

De Belgische rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Sforzando Music is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 18: Preventie namaak

Sforzando Music biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie vinden op de website ECC België (eccbelgie.be). Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indien via het Meldpunt Meldpunt Oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van ondernemingen (belgie.be)

Artikel 19: Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

 • Ingeval van noodzakelijke uitleg van de inhoud en strekking van (een vertaling van) deze algemene voorwaarden, is de Nederlandstalige tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 • Van toepassing is steeds de laatst c.q. gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.