Garantie & Retour

Garantie:

Wettelijke waarborg voor consumenten:
Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

 • Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
  • Alle rechtstreeks of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product.
  • Normale slijtage door gebruik
  • Defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen
  • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
 • De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopsdienst van Sfzando Music. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Sforzando Music aangewezen derde, vervalt de garantie.
 • Sforzando Music staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijk eisen van deugdelijkheid en normale bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, staat Sforzando Music er tevens voor in dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door Sforzando Music, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten vorderingen die de klant op grond van de wet of de overeenkomst tegenover Sforzando Music kan doen gelden, indien en voorzover Sforzando Music toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sforzando Music, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht zijn, zulks voor het geval zij zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 • Van enige garantie zijn uitgesloten:
  • tweedehandsinstrumenten
  • huurinstrumenten
  • producten die een gebruiksbeding hebben of aan andere natuurlijk slijtage onderhevig zijn
  • gebreken in het product of de dienst, die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, overbelasting, gebrekkig onderhoud en/of gebrekkige verzorging van het product
  • gebreken aan het product, die door het gebruik van toebehoren-, uitbreidings- en/of vervangende onderdelen zijn veroorzaakt, die geen oorspronkelijke onderdelen zijn
  • producten of diensten waaraan veranderingen en/of uitbreidingen zijn aangebracht
  • geringe of onbeduidende afwijkingen van de productnorm die voor de waarde en het normale gebruik van het product of de dienst onbelangrijk zijn
 • Het verhelpen van een gebrek, waarvan Sforzando Music bevestigt dat het onder de garantie valt, geschiedt zodanig, dat het gebrekkige product of dienst naar keuze van Sforzando Music kosteloos wordt gerepareerd dan wel door een correct product of dienst (dan wel een ander model of versie) wordt vervangen. Vervangen producten en/of onderdelen worden eigendom van Sforzando Music.
  Andere aanspraken dan het in dit artikel bedoelde recht op het verhelpen van hierboven genoemde kunnen niet jegens Sforzando Music worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • De aanspraak op een garantie moet door de klant binnen de garantietermijn geldend worden gemaakt, bij gebreke waarvan sprake is van rechtsverwerking.
 • Indien de klant aanspraak maakt op een garantie, dient de klant het betreffende product met een kopie van de factuur aan Sforzando Music te doen toekomen.
 • Door gebruik te maken van een garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn van het product of dienst noch verlengd noch vernieuwd.
 • Een garantie is niet langer van toepassing bij eventuele doorverkoop door de klant.
 • Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.
 • Sforzando Music staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijk eisen van deugdelijkheid en normale bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, staat Sforzando Music er tevens voor in dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door Sforzando Music, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten vorderingen die de klant op grond van de wet of de overeenkomst tegenover Sforzando Music kan doen gelden, indien en voorzover Sforzando Music toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sforzando Music, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht zijn, zulks voor het geval zij zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 • Van enige garantie zijn uitgesloten:
  • tweedehandsinstrumenten
  • huurinstrumenten
  • producten die een gebruiksbeding hebben of aan andere natuurlijk slijtage onderhevig zijn
  • gebreken in het product of de dienst, die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, overbelasting, gebrekkig onderhoud en/of gebrekkige verzorging van het product
  • gebreken aan het product, die door het gebruik van toebehoren-, uitbreidings- en/of vervangende onderdelen zijn veroorzaakt, die geen oorspronkelijke onderdelen zijn
  • producten of diensten waaraan veranderingen en/of uitbreidingen zijn aangebracht
  • geringe of onbeduidende afwijkingen van de productnorm die voor de waarde en het normale gebruik van het product of de dienst onbelangrijk zijn
 • Het verhelpen van een gebrek, waarvan Sforzando Music bevestigt dat het onder de garantie valt, geschiedt zodanig, dat het gebrekkige product of dienst naar keuze van Sforzando Music kosteloos wordt gerepareerd dan wel door een correct product of dienst (dan wel een ander model of versie) wordt vervangen. Vervangen producten en/of onderdelen worden eigendom van Sforzando Music.
  Andere aanspraken dan het in dit artikel bedoelde recht op het verhelpen van hierboven genoemde kunnen niet jegens Sforzando Music worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • De aanspraak op een garantie moet door de klant binnen de garantietermijn geldend worden gemaakt, bij gebreke waarvan sprake is van rechtsverwerking.
 • Indien de klant aanspraak maakt op een garantie, dient de klant het betreffende product met een kopie van de factuur aan Sforzando Music te doen toekomen.
 • Door gebruik te maken van een garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn van het product of dienst noch verlengd noch vernieuwd.
 • Een garantie is niet langer van toepassing bij eventuele doorverkoop door de klant.

Herroepingsrecht/bedenktermijn:

Het formulier herroeping kan u hier downloaden.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepinsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen. Van belang is wel dat het artikel compleet en onbeschadigd is en indien verpakt, zich nog in de originele verpakking bevindt.

Uitsluiting herroepingsrecht:

 • Artikels met gebruikssporen kunnen niet in aanmerking komen voor terugname of omruiling.
 • Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.
 • Software waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend, kan onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen.
 • Ook etenswaren waarvan de verpakking is geopend, kunnen wij vanzelfsprekend niet terugnemen.
 • Daarnaast kan de consument het recht van herroeping niet laten gelden voor producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnames, software, e.d.
 • Producten welke niet voorradig zijn op moment van bestelling, worden gezien als een specifieke bestelling voor de klant en kunnen bijgevolg niet worden geretourneerd.
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en/of waarop Sforzando Music geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Sforzando Music wordten aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 • Aanvullende overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  • De klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Sforzando Music de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
 • Partituren en bladmuziek

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitganspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan zoals hierboven beschreven.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, begint de verzakingstermijn te lopen van de dag van de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag van levering/bezitname van het laatste deel van dezelfde bestelling.

U heeft na annulering nogmaals 14 kalenderdagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Sforzando Music (Peter Picqueur) kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Retourneren van het product (terugzenden of binnen brengen in onze winkel) kan je dus binnen bovengenoemde termijn op jouw eigen kosten en onder jouw verantwoordelijkheid.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepinsrecht, zal Sforzando Music onverwijld en uiterlijk binnen de 14 na inontvangsname van de retourzending zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen. Indien u betaalt met creditkaart gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart.